Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Amico travel s.r.o., IČO 076 15 621, se sídlem Písek, Žižkova třída 282/39 PSČ 397 01 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 28166 (dále jen „Amico travel“), je v rozsahu své zákonné licence povinna k zpracování Vašich osobních údajů za účelem splnění zákonných a smluvních povinností souvisejících s realizací zájezdu.

Amico travel jakožto správce klade vysoký důraz na ochranu osobních údajů, ať už z pohledu jejich důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti. Za tímto účelem má Amico travel zpracovaný bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů, který obsahuje všechny organizační, personální, technické i legislativní požadavky, nezbytné pro ochranu osobních údajů. Nedílnou součástí projektu je i jasné definování bezpečné manipulace s osobními údaji v tištěné i elektronické podobě. Amico travel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění svých zákonných i smluvních povinností a zároveň k zajištění co nejlepších a nejkvalitnějších služeb svým zákazníkům. Rozsah, účel jakož i zpřístupňování nebo poskytování osobních údajů je uveden v tomto dokumentu.

Amico travel zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tento dokument obsahuje přehled základních informací o zpracování Vašich osobních údajů. Je zde uvedeno vysvětlení základních pojmů, kategorie osobních údajů, které Amico travel zpracovává, za jakým účelem je zpracovává, na základě jakého právního základu osobní údaje zpracovává a komu jsou předávány a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Co se rozumí osobními údaji

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Mezi osobní údaje lze zařadit zejména jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, ale také IP adresu, email, telefonní kontakt atd.

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou pak údaje citlivé, což jsou údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje jedinečně identifikující fyzickou osobu a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů je každá fyzická osoba, k níž se předmětné osobní údaje vztahují.

Chce-li uživatel webových stránek Amico travel mladší 16-ti let prostřednictvím webových stránek udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je zapotřebí, aby byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává k tomuto uživateli rodičovskou zodpovědnost.

Kategorie osobních údajů, které o vás Amico travel zpracovává

Amico travel zpracovává jen ty údaje, které jsou nezbytné pro účely dále uvedené v tomto dokumentu.

Zejména se tak jedná o následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (např. titul, jméno, příjmení, datum narození);
 • kontaktní údaje (např. trvalá adresa, kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní kontakt);
 • elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče, název domény);
 • údaje o zdravotním stavu;
 • telefonické hovory;
 • dále Amico travel zpracovává i další údaje, které jsou jí předány nebo které shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb, je-li to nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou poskytovány (např. údaje o cestovních dokladech).

V této souvislosti Vás Amico travel informuje, že není Vaší zákonnou povinností poskytnout osobní údaje, avšak z logiky věci není bez poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním možné uzavřít smlouvu o zájezdu ani plnit případně povinnosti z ní vyplývající. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu však není podmínkou uzavření smlouvy o zájezdu.

Právní základ zpracování osobních údajů

Amico travel je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě následující právních základů:

 • Smlouva o zájezdu nebo jiné smlouvy včetně smluv o autobusové či letecké přepravě;
 • Oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a oprávněných zájmů Amico travel a jejích zákazníků, vnitřní evidence a kontrola;
 • Plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • Souhlas subjektu údajů.

Účely zpracování

Osobní údaje Amico travel zpracovává na základě výše uvedených právních důvodů zejména:

 • Za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

- Rezervace zájezdu;
- Poskytování plnění podle smlouvy o zájezdu pro zákazníky v rámci poskytování služeb cestovního ruchu;
- Poskytování plnění podle smlouvy o zájezdu pro VIP zákazníky;
- Rezervace letenek a odbavení zákazníků na letišti včetně transferu na letiště a správa pobočky na letišti;
- Reklamační řízení;
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu

 • Za účelem plnění právních povinností, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

- Získaní auditního prověření a vyhotovení daňového přiznání;
- Evidence dokladů v účetnictví společnosti a následná realizace plateb a dalších obchodních transakcí.
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu

 • Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Amico travel, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

- Uplatnění právních nároků.
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu

 • Za účelem marketingu, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

- Nabídka produktů a služeb poskytovaných Amico travel a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů;
- Marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku Amico travel Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
Titul, Jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, adresa

Zásady používání souborů cookie a sociálních pluginů

Amico travel používá na svých webových stránkách technické, marketingové a analytické nástroje, tak aby dokázala zajistit provozování služeb, zpříjemnit Vaši návštěvu stránek a vylepšit služby Amico travel.

Stránky https://www.amicotravel.cz/ ukládají soubory „Cookies“ (malé soubory ukládané do Vašeho počítače), které běžně slouží k anonymnímu rozlišování jednotlivých uživatelů.

Amico travel pomáhají při poskytování základní funkcionalit těchto stránek, včetně ověření obsahu nezbytného pro poskytování souborných služeb cestovního ruchu, umožňují analýzu způsobu užívání stránek a výkon prodejních kanálů, personalizovat obsah reklamních sdělení na webu a mimo něj.

Získaná data vygenerovaná souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) budou zpracována anonymně bez uvedení osobně identifikovatelných údajů. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek.

Některé soubory cookie umožňují shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují marketingové aktivity Amico travel (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na stránkách Amico travel mohou být kolektovány systémem, aby Amico travel mohla lépe uzpůsobit zobrazení internetových bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nejsme schopni identifikovat.

Amico travel může dále používat "pixelové tagy", což jsou malé grafické soubory, které umožňují sledovat používání internetových stránek. Pixelový tag může sbírat informace, jako je IP (Internet Protocol) adresa počítače, která stáhla stránku, na níž se tag objevuje; URL (Uniform Resource Locator) stránky, na níž se pixelový tag objevuje; čas, kdy byla stránka obsahující pixelový tag načtena; typ prohlížeče, který přenesl pixelový tag; a identifikační číslo jakéhokoli souboru cookie umístěného v minulosti do počítače daným serverem. Při korespondenci s vámi prostřednictvím e-mailu kompatibilního s HTML může Amico travel používat technologii pro detekci formátu, která umožňuje pixelovým tagům informovat Amico travel o tom, zda jste obdrželi a otevřeli Amico travel zaslaný e-mail.

Amico travel dále na svých webových stránkách může využívat následující reklamní systémy a nástroje: Adform, Google Ads, DoubleClick, Facebook, Google Analytics, Sklik, Rubicon, Criteo, Smartlook, Exponea a Teads. Také zde platí, že jde o omezená data bez osobně identifikovatelných údajů.

Amico travel na svých internetových stránkách využívá sociální pluginy sociálních sítí FacebookTwitter a Google+. Pokud jste v době aktivování pluginu přihlášeni u poskytovatele služeb sociální sítě, je tento poskytovatel na základě výše uvedených dat schopen zjistit Vaše chování na webových stránkách. Berte na vědomí, že tato data mohou být zpracována poskytovatelem také v zemích mimo Evropskou Unii. Amico travel nemá žádný vliv na rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatele. Berte prosím na vědomí, že poskytovatel služby sociálního média může použít výše uvedené údaje v souladu s podmínkami, se kterými jste souhlasili při zakládání svého profilu na dané sociální síti. Informace o účelu a rozsahu získávání dat a o jejich dalším zpracování a použití ze strany poskytovatelů služeb sociálních médií, stejně jako o Vašich právech vztahující se k této problematice a možnosti nastavení ochrany Vaší soukromé sféry, získáte v pokynech o ochraně dat toho kterého poskytovatele (viz odkazy výše).

Používání souborů cookies lze odmítnout, čímž zabráníte sběru dat o Vašem chování na webu https://www.amicotravel.cz/. Učinit tak můžete volbou v nastavení Vašeho internetového prohlížeče ("Blokovat cookies"). Informace o způsobu nastavení souborů cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících webových odkazech: ChromeFirefoxInternet ExplorerSafari apod.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zablokujete cookies Amico travel v nastavení vašeho prohlížeče, nebudete moci využít některé funkce webových stránek Amico travel.

Používáním webových stránek https://www.amicotravel.cz/ souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

Pro případné dotazy stran používání cookies či problémů s nastavením webu kontaktujte Amico travel jako Správce webových stránek na info@amicotravel.cz.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány zejména obchodním partnerům, kteří zajišťují realizaci sjednaných služeb na základě smlouvy o zájezdu. Jedná se tak o letecké společnosti, letiště, ubytovací zařízení, partnery v destinaci, obchodní zástupce zprostředkovávající prodej zájezdů a služeb Amico travel, pojišťovnu ERV a další.

Dále mohou být osobní údaje poskytovány v případě zakoupení dalších služeb prostřednictvím Amico travel poskytovatelům těchto služeb coby správcům těchto osobních údajů, zejména ERV a provozovatelům parkovišť.

Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovatelům za účelem plnění právních povinností a ochrany zájmů Amico travel daňovým poradcům, auditorským společnostem a advokátům, jakož i subjektům zajišťujícím technickou podporu.

Na základě oprávněného zájmu Amico travel mohou být Vaše osobní údaje sdíleny v rámci holdingu pro vnitřní administrativní účely.

Amico travel rovněž upozorňuje, že osobní údaje mohou být dále poskytnuty orgánu veřejné moci, a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Předávání osobních údajů mimo EU

Osobní údaje, které Amico travel získá a zpracovává za účelem realizace smlouvy o zájezdu, jsou poskytovány partnerům zajišťujícím realizaci sjednaných služeb (jak jsou tito uvedeni v bodě 7), přičemž se dle destinace může jednat o partnery v zemích v rámci EU, ale rovněž i mimo EU, resp. mimo Evropský hospodářský prostor.

Doba zpracování osobních údajů

Amico travel zpracovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje získané na základě smlouvy o zájezdu či jiné obdobné smlouvy tak budou zpracovávány po dobu 10 let a osobní údaje získané na základě souhlasu za účelem marketingu budou zpracovávány po dobu 5 let.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených osobních údajů.

Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má subjekt údajů také:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu nesprávných osobních údajů;
 • právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů;
 • právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro tento účel;
 • právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně;
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které Amico travel dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů);
 • právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.

V případě, že si u Amico travel uplatňuje subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjektu údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má Amico travel oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si Amico travel právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Kontaktní údaje Amico travel

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s osobními údaji a/nebo za účelem uplatnění práv subjektů údajů kontaktujte Amico travel jakožto správce:

 • písemně na adrese: Amico travel s.r.o., Žižkova tř. 282/39, 397 01 Písek
 • písemně prostřednictvím emailové adresy: info@amicotravel.cz
 • telefonicky na tel. č.: + 420 382 219 325

Závěrečná ustanovení

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají skutečnostem a právním předpisům platným a účinným v době zveřejnění tohoto dokumentu. Amico travel si vyhrazuje právo na aktualizaci tohoto dokumentu. Aktualizovaná verze tohoto dokumentu bude vždy zveřejněna na našich internetových stránkách.

Obsah tohoto dokumentu se nevztahuje na jiné webové stránky, obchodní partnery Amico travel ani na jiné subjekty, bez ohledu na to, zdali jsou jejich webové stránky jakkoli propojeny s webovou stránkou Amico travel. Amico travel nenese jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito subjekty. V souvislosti s tímto Vám doporučujeme, abyste si zjistili, kdo je správcem webových stránek, na které vstupujete.

Poskytnutím osobních údajů berete na vědomí skutečnosti uvedené v tomto dokumentu, zejména pak skutečnosti, že je Amico travel oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje shora uvedeným způsobem, a za podmínek a v rozsahu shora uvedeném.

Datum poslední aktualizace: 27.března 2023

 

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.